BOLJE PREVENCIJA NEGO INTERVENCIJA!

Istraživanje koje je sprovedeno za potrebe izrade Strategije za integraciju Roma i Egipćana pokazuje da. Oko 40% uzorkom obuhvaćenih Roma i Egipćana vlastito zdravstveno stanje procenjuje kao loše ili veoma loše. U 26% romskih i egipćanskih domaćinstava živi makar jedna osoba teškog zdravstvenog stanja ili sa invaliditetom, od čega u 6% ovih domaćinstava (od tih 26%). Živi više od jedne osobe teškog zdravstvenog stanja. U više od 1/3 ispitanih domaćinstava identifikovano je da je bilo smrtnog slučaja u porodici koji se desio od 2010. godine do danas.

BOLJE PREVENCIJA NEGO INTERVENCIJA!

Zadnjih nekoliko mjeseci je primjećen napredak u saradnji javnih servisa i RE populacije. Održano je nekoliko sastanaka sa pripadnicima RE populacije. Gdje se radilo na prepoznavanju njihovih potreba i prezentovanju servisa koje Dom zdravlja može ponuditi.

Mirjana Varagić, kao direktorica u Domu zdravlja je istakla da ono što je bilo primijećeno jeste da pripadnici RE populacije nijesu bili upućeni u to šta im se može ponuditi. Posebno je istakla da je održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima RE populaciju gdje su prepoznali njihove potrebe i samim tim prezentovali servise i šta Dom zdravlja može ponuditi njima kao i ostalim građanima.

,,Kroz sastanke smo dogovorili određene aktivnosti, i što se tiče realizacije ja sam vrlo zadovoljna. Jer govorimo o jednom kratkom periodu gdje smo uspjeli da napravimo vidljive pomake“, dodala je Varagić.

Još jedan od ciljeva jeste da pripadnici RE populacije dobiju izabrane doktore za djecu, odrasle i posebno doktora za žene kao i rad na obezbjeđenju medijatora za rad u Domu zdravlja i realizacija se očekuje veoma brzo.

Kada je u pitanju Centar za podršku djeci sa posebnim potrebama. Unazad nekoliko mjeseci uključen je znatan broj djece iz RE populacije kako bi im se pružila što bolja podrška i zdavstvena zaštita stručnog kadra. Želja je da se osnaže roditelji kako bi i kod kuće mogli da rade i sprovode savjete koje su dati u centru. Rekla je Danijela Femić, psihološkinja u Centru. Značajno je da se kaže, da je jedna od pripadnica RE populacije Rozana Božović uključena u program roditeljstva. Koji Dom zdravlja u saradnji sa UNICEF-om sprovodi u zadnjih pet godina, a njeno iskustvo po pitanju ovoga je pozitivno. Rozana ističe da im je Dom zdravlja široam otvorio vrata i zahvalna je na tome. Uključena je u brojne aktivnosti i programe i smatra da romima sve postaje mnogo dostupnije.

Danijela Femić, psihološkinja u Centru za podršku djeci sa posebnim potrebama. Kazala je: ,,Unazad nekoliko mjeseci uključen je znatan broj djece i RE populacije. Da im se pruži što bolja podrška i zdravstvena zaštita stručnog kadra. Naša želja je i da osnažimo roditelje kako bi oni kod kuće mogli da rade i sprovode savjete koje damo u centru. Značajno za nas je da kažemo da je jedna od članica RE populacije Rozana Božović uključena u program roditeljstva. Koji Dom zdravlja u saradnji sa UNICEFOM srprovodi u zadnjih 5 godina. „

BOLJE PREVENCIJA NEGO INTERVENCIJA!

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije. Kkroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine“. Sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove. Uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava