VIDLJIVOST OSI U DRUŠTVU ZAVISI OD NIVOA PRISTUPAČNOSTI PREVOZNIH SREDSTAVA I USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA!

VIDLJIVOST OSI U DRUŠTVU ZAVISI OD NIVOA PRISTUPAČNOSTI PREVOZNIH SREDSTAVA I USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA!

Sаobrаćаj je dio svаkodnevnog životа, i povećanje bezbjednog učestvovаnjа u sаobrаćаju je od ključne vаžnosti zа unаpređenje kvаlitetа životа grаđаnа. Zaštita lica sa invaliditetom je jedan od važnih elemenata društveno-razvojne, ekonomske i prije svega socijalne politike uopšte, pri čemu treba afirmisati razvoj zaštite osoba s invaliditetom u okvirima moderne, pluralne Прочитај више…

PRAVO OSOBA SA INVALIDITETOM DA ŽIVE SAMOSTALNO I BUDU UKLJUČENI U ZAJEDNICU!

Prava osoba sa invaliditetom imaju svrhu da promoviše, štiti i osiguraju puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Od strane svih osoba sa invaliditetom i da promovišu poštovanje njihovog ugroženog dostojanstva. Ova prava se odnose na sve osobe sa invaliditetom koje imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili Прочитај више…

PRILAGOĐENA TAKSI VOZILA SU OD VELIKE VAŽNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM!

Kako bi se omogućilo nesmetano kretanje licima sa invaliditetom. Od velike važnosti su i taxi prevoznici koji imaju prevozna sredstva namijenjena konkretno za osobe sa nekim vidom oštećenja i hendikepa. PRILAGOĐENA TAKSI VOZILA SU OD VELIKE VAŽNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM! Usluga prevoza je prioritetno namijenjena korisnicima kolica, ali i Прочитај више…

OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA!

Pristupačnost znači nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u objektima. Samostalno kretanje, pristupačnost javnog prevoza, objekata, informacija, proizvoda i uopšte svega što je neophodno za kvalitetan život čovjeka je preduslov za samostalno i nesmetano funkcionisanje. OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA! Međutim, kod nas ovo je teško sprovesti Прочитај више…

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Okruženje osobe ima ogroman uticaj na iskustvo i obim invaliditeta. Nepristupačna okruženja stvaraju barijere koje često ometaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Napredak u poboljšanju društvenog učešća može se postići rješavanjem ovih prepreka i omogućavanjem osoba sa invaliditetom u njihovom svakodnevnom Прочитај више…

STEPEN OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U OBLASTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, ZAVISI OD PRISTUPAČNOSTI OKRUŽENJA!

Biti OSI, a učesnik/ca u saobraćaju, bilo da ste vozač, stranka u taksi vozilu ili pješak na ulici, veoma je, izazovno, odgovorno, a katkad i rizično u odnosu na trenutno stanje u saobraćaju kod nas. Dakle, pristupačnost javnog saobraćaja podrazumijeva pristupačna sredstva javnog prevoza, pristupačne objekte, autobuske i željezničke stanice, Прочитај више…

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA! Za osobe oštećenog vida na primer prostorna orjentacija predstavlja veoma složen izazov i naročito je opasno prelaženje ulice kada se zaobilazi vozilo parkirano upravo na pješačkom prelazu. Na ovaj način je povećana mogućnost da se u Прочитај више…

mmne-osi-u-saobracaju-zeljeznicka-stanica

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP!

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP! Razvoj željezničke infrastrukture označava planiranje mreže, finansijsko i investiciono planiranje, kao i izgradnju i modernizaciju infrastrukture. Upravljač infrastrukture je dužan da obezbijedi bezbjedno i nesmetano organizovanje, regulisanje i upravljanje željezničkim saobraćajem. Nesmetan pristup i korišćenje javne željezničke infrastrukture Прочитај више…

NEOPHODNA JE VEĆA EDUKACIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM!

NEOPHODNA JE VEĆA EDUKACIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM! Da bi se problem bar u jednom dijelu suzbio kao prvo neophodna je edukacija učesnika u saobraćaju  o pravima osoba sa invaliditetom. Nadležne službe moraju biti spremnije da ozbiljno i odgovorno prihvate rješavanje, prije svega manjka parkirališta. Ali Прочитај више…

nvommne-osi-u-saobracaju

POSTOJE STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI ALI BROJNI OBJEKTI I INSTITUCIJE I DALJE SU NEPRISTUPAČNI ZA OSI

POSTOJE STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI ALI BROJNI OBJEKTI I INSTITUCIJE I DALJE SU NEPRISTUPAČNI ZA OSI Nepristupačnost institucija, objekata i javnih površina i dalje je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Iako postoje brojne strategije i akcioni planovi koji regulišu ovu oblast. Poručeno je na Прочитај више…