IMAM I JA PRAVO DA SE KREĆEM

IMAM I JA PRAVO DA SE KREĆEM

Tema sigurnosti osoba sa invaliditetom u saobraćaju se ne odnosi na saobraćaj kao takav, već zadire u polje ljudskih prava, naročito slobodno kretanje. Prava na dostupno okruženje i u tom smislu predstavlja vezu između prava društvao i društvenog života osoba sa invaliditetom.

mmne-imam-i-ja-pravo-da-se-krecem

Svaka država se obavezuje da omogući pristupačnost u saobraćaju kao i u sredstvima javnog prevoza.  Medjutim osobe sa invaliditetom nailaze na barijere koje ne samo da otežavaju samostalno kretanje, već ugrožavaju bezbjednost.

Niskopodni gradski autobusi sa rampom namijenjeni su osobama sa invaliditetom. Niskopodnih autobusa sa rampom svakako nema dovoljno, ali čak ni to što postoji ne funkcioniše kako bi trebalo. Svaki grad bi trebao da ima vozila i autobuse koji su niskopodni i pristupačni. Tako vozilo bez ikakvog problema može da vozi bilo koga, ne samo osobe sa invaliditetom.

IMAM I JA PRAVO DA SE KREĆEM

Prednost niskopodnih autobusa koja nijesu razmatrana u istraživanju akademskog tranzita jeste da autobusi sa niskim podom trebaju rezultirati bržim ukrcavanjem vozila i izlaskom iz vozila zbog nedostatka stepenica.

Koristi od niskopodnih autobusa se ogleda u tome što imaju platformu za ulaz i izlaz lica sa smanjenom pokretljivošću. Nemaju stepeništa, a u prostoru predviđenom za stajanje putnika omogućno je bezbijedno korišćenje od strane osoba sa invaliditetom. Unutar autobusa postoje zvučna obavještenja o nazivima stanica namijenjena za lica sa oštećenim sluhom. Kao i led displej sa istim informacijama namijenjim licima sa oštećenim vidom.

Prvih 16 novih autobusa naći će se na ulicama Podgorice u aprilu.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnosti saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom, uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.

Ovaj projekat finansira Ministarstvo kapitalnih investicija. www.saobracaj.org.me/osi