JAVNI POZIV / USLUGE GRAFIČKOG DIZAJNA

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Bijelo Polje,

02.09.2020

 

NVO Multimedijal Montenegro u okviru projekta „Šume su naše nacionalno blago“ finansiran od strane MInistarstva poljoprivrede I ruralnog razvoja Crne Gore, vrši nabavku usluga grafičkog dizajna, video produkcije video animacije, pripreme za štampu.

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

  • Specifikacija usluge
  1. Izrada vizuelnog identiteta ptojekta Izrada e kalatoga proizvoda od drveta i vizuelnog identiteta projekta
  2. Izrada 7 vizuala za društvene mreže
  3. Izraditi 2 animirane video reklame
  4. Izrada grafičkih prikaza potrebnih za štampane materijale
  5. Dizajniranje i razvoj novih proizvoda od drveta
  6. Izrada loga, zaštitnig znaka projekta

 

Napomena: Poželjno je da svi grafički elementi, fotografije, video matrijali budu moderni i estetski sofisticirani

 

Kriterijum odabira ponude:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanj ponuda, evaluciona komisija izvršiće odabir ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: mmne.me@gmail.com  ili adresu: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

Rok  za dostavljanje ponuda je 7 dana

Rok za dostavljanje ponuda ističe 08.09.2020 Zaključno sa 14h

 

Obavještenje o odabiru ponude:

U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od stane Komisije za odabir ponude.  Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka odabira najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me