JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Okruženje osobe ima ogroman uticaj na iskustvo i obim invaliditeta. Nepristupačna okruženja stvaraju barijere koje često ometaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Napredak u poboljšanju društvenog učešća može se postići rješavanjem ovih prepreka i omogućavanjem osoba sa invaliditetom u njihovom svakodnevnom životu. Nemoguće je učestvovati u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima kada vaše okruženje – fizičko ili virtuelno – nije dostupno. Osobe sa invaliditetom su učesnici u saobraćaju kao i svi drugi ljudi. Njihov položaj, kao učesnika u saobraćaju ne bi trebalo da se razlikuje od položaja, prava i obaveza drugih učesnika. Nažalost, loša saobraćajna infrastruktura, nedostupnost prevoznih sredstava, nedostatak ,,saobraćajne kulture”, samo su neki od od oblika diskriminacije.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Kroz projekat ,,Imam i ja pravo da se krećem”. NVO MMNE u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija imalo za cilj da poveća razumijevanje javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa raznim vrstama invaliditeta tokom svakodnevnih aktivnosti. Na početnoj press konferenciji utvrđeno je činjenično stanje i zaključak da su donosioci odluka kroz strateške dokumente. Prepoznale izazove sa kojima se susreću OSI u saobraćaju, ali u praksi nije bilo dovoljno urađeno.

Iz NVO MMNE ističu, da je kroz sam projekat uspostavljen WEB sajt koji je posvećen upravo osobama sa invaliditetom i njihovoj mobilnosti. Svakodnevno je rađeno na sprovođenju kampanje na društvenim mrežama. Kroz vizualne prikaze i kratke prateće tekstove, gdje su se trudili da javnosti pošalju ključne poruke. Poseban akcenat se satavlja na analizu pristupačnosti javnih objekata i ključnih gradskih saobraćajnih pravaca koji su sprovedeni u Bijelom Polju i Beranama. U cilju povećanja dostupnosti i položaja osoba sa invaliditetom napravljen je dokumentarni film. Koji će kroz kvalitetne kadrove i relevantne sagovrnike sigurno uspjeti da propudi svijest kod ljudi o ovom problemu.

Zaključujemo, da je diskriminacija osoba sa invaliditetom kompleksa društvena pojava i može se pojaviti u mnogo različitih formi. Zbog toga je veoma važno prepoznati diskriminaciju i adekvatno reagovati na nju.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom. Uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.

POGLEDAJTE SNIMAK OVDJE