KOMITET REGIONA EU

Komitet regiona je najmlađa institucija EU. Osnovan je Ugovorom iz Mastrihta (1992) kao predstavničko tijelo lokalnih i regionalnih vlasti država članica EU. Komitet ima 222 člana.

Osnovni zadatak ovog tijela je da uskladi proces odlučivanja u EU sa posebnim interesima evropskih regiona, odnosno da ga približi interesima i očekivanjima građana EU. Komisija EU i Savjet EU obavezni su da konsultuju Komitet regiona o predlozima odluka koje se primjenjuju na regionalnom i lokalnom nivou.
Komitet ima isključivo savjetodavnu ulogu i nema mogućnosti da zaustavi ili odloži odluku Savjeta, odnosno Komisije EU.

Prema odredbama Ugovora iz Mastrihta, Komitet se konsultuje kada se donose odluke u vezi sa sledećim oblastima: ekonomska i socijalna kohezija, sveevropska mreža saobraćajne infrastrukture, zdravstvo, obrazovanje i kultura. Ugovorom iz Amsterdama, navedenim oblastima dodate su i politika zapošljavanja, životna sredina, stručna obuka i saobraćaj.