POČELA KAMPANJA „ŠUME SU NAŠE NACIONALNO BLAGO“

NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja započela je realizaciju projekta „ŠUME SU NAŠE NACIONALNO BLAGO“ koji za cilj ima da razvije društvenu svijest, posebno mladih, o značaju šuma kao prirodnog dobra i nacionalnog bogatstva, potrebi očuvanja šuma i značaju prevencije zagađenja i zaštite od požara šuma na sjeveru Crne Gore.

Tokom trajanja projekta aktivna će biti kampanja na društvenim mrežama u vidu video i animiranih materijala, grafičkih prikaza i vizuala a za potrebe projekta će biti izrađen i web sajt www.nasesume.me koji će ostati aktivan i nakon završetka projekta. U nastavku možete pogledati prvi video koji smo izradili a u narednim danima i mjesecima organizujemo niz aktivnosti i predstavljamo javnosti nove promotivne poruke.

Ovom temom se bavimo jer smatramo da postoji velik problemi sa požarima koji uništavaju šumski fond, kao i problem neplanskog, nekontrolisanog uništavanja i gazdovanja šumama.

Odatle i nužnost promene ponašanja i edukacije šire zajednice o nastanku, uzrocima i posljedicama požara i nekontrolisanoj sječi drveća, uz uključivanje šire zajednica, na čelu sa mladima, u promenu situacije na terenu, čišćenjem kritičnih tačaka i sadnjom novih šuma.

To ćemo postići postavljanjem protivpožarnih barijera i informativnh i edukativnih panoa na kritičkim tačkama, sprovođenjem akcije čišćenja izletišta Kisjele vode, uz postavljanje kanti na izletištima, kao i pored puteva, organizovanjem akcije pošumljavanja / obnove  oštećenih šuma u saradnji sa odredom izvođača Bijela rada i Upravom za šume, kao i sprovođenjem promotivno-edukativne  kampanje podizanja svijesti kod šire populacije o stanju šuma i potrebi njihovog očuvanja.

Realizacijom ovih aktivnosti podići ćemo nivo znanja i informisanosti mladih, građana, turista o značaju zaštite od požara i prevenciji zagađenja šuma, razviti odgovornost kod mladih i šire populacije o zajedničkoj brizi za stanje šuma, na kraju, unaprijediti svijest, kao i znanje šire javnosti o potrebi, značaju i obavezi očuvanja i zaštite šuma kao nacionalnog bogatstva i prirodnog resursa.

Kako bismo postigli ove rezultate uključićemo mlade i omladinske organizacije, lokalna peduzeća, Upravu za šume, kao i lolaknu samoupravu, kako bi zajedničkim naporima stvorili povoljniji ambijent za život svih.