BUDŽET ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE UVEDEN JE U ZAKON O BUDŽETU

BUDŽET ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE UVEDEN JE U ZAKON O BUDŽETU

Budžet za omladinsku politiku obezbjeđuje se u okviru ukupnog budžeta Ministarstva sporta i mladih za svaku godinu. Prema Zakonu o mladima, u budžetu CrneGore definisano je nekoliko budžetskih linija za finansiranje razvoja omladinskepolitike, programa i instrumenata:

– sredstva za sprovođenje Programa ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike;

– sredstva za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje servisa za mlade

koje sprovodi Ministarstvo sporta i mladih i za funkcionisanje servisa za mlade koje je uspostavilo Ministarstvo sporta i mladih;

– sredstva za aktivnosti koje Ministarstvo sprovodi u skladu sa Strategijom za

mlade i akcionim planom;

– sredstva za aktivnosti koje u skladu sa Strategijom i akcionim planom realizuju

nevladine organizacije koje sprovode omladinsku politiku.

BUDŽET ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE UVEDEN JE U ZAKON O BUDŽETU

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.