SUBVENCIONISANJEM ZARADA RE POPULACIJI RIJEŠITI PROBLEM NEZAPOSLENOSTI

SUBVENCIONISANJEM ZARADA RE POPULACIJI RIJEŠITI PROBLEM NEZAPOSLENOSTI

Danas je na konferenciji za medije, NVO MMNE povodom završetka projekta „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine”, pokrenuto pitanje za inicijatevu da se subvencioniše zarada RE populaciji po ugledu na modeli koji imaju lica sa invaliditetom. Uspostavljanje programa Прочитај више…

VIDLJIVOST OSI U DRUŠTVU ZAVISI OD NIVOA PRISTUPAČNOSTI PREVOZNIH SREDSTAVA I USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA!

VIDLJIVOST OSI U DRUŠTVU ZAVISI OD NIVOA PRISTUPAČNOSTI PREVOZNIH SREDSTAVA I USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA!

Sаobrаćаj je dio svаkodnevnog životа, i povećanje bezbjednog učestvovаnjа u sаobrаćаju je od ključne vаžnosti zа unаpređenje kvаlitetа životа grаđаnа. Zaštita lica sa invaliditetom je jedan od važnih elemenata društveno-razvojne, ekonomske i prije svega socijalne politike uopšte, pri čemu treba afirmisati razvoj zaštite osoba s invaliditetom u okvirima moderne, pluralne Прочитај више…

PRAVO OSOBA SA INVALIDITETOM DA ŽIVE SAMOSTALNO I BUDU UKLJUČENI U ZAJEDNICU!

Prava osoba sa invaliditetom imaju svrhu da promoviše, štiti i osiguraju puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Od strane svih osoba sa invaliditetom i da promovišu poštovanje njihovog ugroženog dostojanstva. Ova prava se odnose na sve osobe sa invaliditetom koje imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili Прочитај више…

SVOJI NA SVOME, LEGALIZACIJA!

Uslovi stanovanja predstavljaju jedno od najbitnijih mjerila životnog standarda. Određeni procenat pripadnika romske i egipćanske populacije nema skoro nikakav stalan smještaj, a mnogi borave u prostoru koji ni približno nije adekvatan za stanovanje. Posebno su loši i krajnje zabrinjavajući higijensko-zdravstveni uslovi stanovanja velikog broja ove populacije. SVOJI NA SVOME, LEGALIZACIJA! Прочитај више…

PROSJAČENJE KAO ZANAT ILI NUŽDA?

Sociolozi prosjačenje najčešće određuju kao „društvenu devijaciju i socijalni problem. Koji se sastoji u sticanju materijalnih vrijednosti traženjem od drugih lica. Bespovratno i bez pružanja protivusluge.” Neki autori smatraju da prosjačenje predstavlja oblik sticanja materijalne dobiti. Korišćenjem sklonosti ljudi ka samilosti prema osobama koje se time bave. PROSJAČENJE KAO ZANAT Прочитај више…

PRILAGOĐENA TAKSI VOZILA SU OD VELIKE VAŽNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM!

Kako bi se omogućilo nesmetano kretanje licima sa invaliditetom. Od velike važnosti su i taxi prevoznici koji imaju prevozna sredstva namijenjena konkretno za osobe sa nekim vidom oštećenja i hendikepa. PRILAGOĐENA TAKSI VOZILA SU OD VELIKE VAŽNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM! Usluga prevoza je prioritetno namijenjena korisnicima kolica, ali i Прочитај више…

ROMI SA SJEVERA: ZA ŠTA JE UTROŠENO 320 HILJADA EURA, KOJE JE OPREDJELJENO ZA ROME I EGIPĆANE

NVO,,Romi sjevera” i NVO,,Romski pokreta” sa sjevera Crne Gore, su danas organizovale konferenciju za medije da bi zatražili javno od novog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, da nam odgovore, zašta je utrošeno 320 hiljada eura. Koja su Komisija za raspodjelu sredstava programima NVO raspodijelile Nevladinim organizacijama u 2021.godini. ROMI SA Прочитај више…

OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA!

Pristupačnost znači nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u objektima. Samostalno kretanje, pristupačnost javnog prevoza, objekata, informacija, proizvoda i uopšte svega što je neophodno za kvalitetan život čovjeka je preduslov za samostalno i nesmetano funkcionisanje. OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA! Međutim, kod nas ovo je teško sprovesti Прочитај више…

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Okruženje osobe ima ogroman uticaj na iskustvo i obim invaliditeta. Nepristupačna okruženja stvaraju barijere koje često ometaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Napredak u poboljšanju društvenog učešća može se postići rješavanjem ovih prepreka i omogućavanjem osoba sa invaliditetom u njihovom svakodnevnom Прочитај више…

PREDVIĐENO ZAPOŠLJAVANJE MEDIJATORA U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA!

PREDVIĐENO ZAPOŠLJAVANJE MEDIJATORA U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA! ,,Održali smo dva sastanka, na kojima smo iznijeli svoje probleme, te smo u skladu sa tim i reagovali. Naime, napravili smo plan vakcinacije Roma protiv korona virusa, dogovorili predavanje u okviru Savjetovališta za žene sa izabranim doktorima. Preduzeli smo određene aktivnosti vezane za Прочитај више…

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA! Za osobe oštećenog vida na primer prostorna orjentacija predstavlja veoma složen izazov i naročito je opasno prelaženje ulice kada se zaobilazi vozilo parkirano upravo na pješačkom prelazu. Na ovaj način je povećana mogućnost da se u Прочитај више…

mmne-sveore-lokalni-akcioni-plan

LOKALNI AKCIONI PLANOVI I STRATEŠKI DOKUMENTI U CILJU SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA!

LOKALNI AKCIONI PLANOVI I STRATEŠKI DOKUMENTI U CILJU SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA! ,,Predviđeni su lokalni akcioni planovi, strateški dokumenti za socijalnu inkluziju Roma. Nakon isteka prvog, koji je bio pionirski, donijeli smo i novi za period 2018-2022. Prateći Nacionalnu strategiju za socijalnu inkulizuju Roma i Egipćana. Pored toga, potpisali smo i Прочитај више…

mmne-osi-u-saobracaju-zeljeznicka-stanica

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP!

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP! Razvoj željezničke infrastrukture označava planiranje mreže, finansijsko i investiciono planiranje, kao i izgradnju i modernizaciju infrastrukture. Upravljač infrastrukture je dužan da obezbijedi bezbjedno i nesmetano organizovanje, regulisanje i upravljanje željezničkim saobraćajem. Nesmetan pristup i korišćenje javne željezničke infrastrukture Прочитај више…

mmne-ulicna-akcija-imam-i-ja-prava-da-se-krecem

OSOBAMA SA INVALIDITETOM OBEZBJEDITI NESMETANO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU

OSOBAMA SA INVALIDITETOM OBEZBJEDITI NESMETANO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU U okviru projekta „Imam i ja prava da se krećem“ koji realizuje NVO MMNE. Sprovedena je ulična akcija kroz koju želimo da skrenemo pažnju javnosti na mobilnost OSI I nepristupačnost saobraćajnica ali I važnih ustavnoca I objekata od javnog interesa. Progamski menadžer Прочитај више…

SELIMOVIĆ: RAZNOVRSAN PROGRAM U BIJELOM POLJU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ROMA

SELIMOVIĆ: RAZNOVRSAN PROGRAM U BIJELOM POLJU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ROMA Međunarodni dan Roma 8. April će sjutra biti obilježen raznovrsnim kulturnim, sportskim I zabavnim programima u Bijelom Polju. Saopšteno je na press konferenciji koja je održana danas u velikoj Sali Skupštine opštine Bijelo Polje. Više organizacija, pojedinaca I institucija udružilo Прочитај више…

sveore-dan-roma

SPORTSKI I KULTURNO ZABAVNI PROGRAM POVODOM 8.APRILA MEĐUNARODNOG DANA ROMA

SPORTSKI I KULTURNO ZABAVNI PROGRAM POVODOM 8.APRILA MEĐUNARODNOG DANA ROMA Povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma 8. aprila NVO Multimedijal Montenegro MMNE u partnerstvu sa JU Centar za sport I rekreaciju. NVO Romi Sa sjevera I NVO K-Klub realizuje niz sportskih, kulturnih, zabavnih I promotivnih aktivnosti na glavnom gradskom trgu I Прочитај више…

mmne-zineta-selimovic

DA SE POPRAVI SITUACIJA NAROČITO KAD JE ZAPOSLENJE U PITANJU!

Zineta Selimović: ,, Žene danas uživaju više prava nego ranije. Posebno mi Romkinje, jer nas praktično nigdje nije bilo. Poslednjih nekoliko godina smo uključene, našom aktivnošću, ali i uz pomoć lokalne zajednice, tako da se naš položaj popravio. Da se popravi situacija, naročito kad je zaposlenje u pitanju. „ Predstavnica Прочитај више…

mmne-lgbtiq

U CILJU RAZVOJA SVIJESTI O JEDNAKIM PRAVIMA NVO MMNE ĆE PODRŽATI AKTIVNOSTI KOALICIJE „RAVNOPRAVNO“

U CILJU RAZVOJA SVIJESTI O JEDNAKIM PRAVIMA NVO MMNE ĆE PODRŽATI AKTIVNOSTI KOALICIJE „RAVNOPRAVNO“ U Podgorici 21.03.2022. održan je sastanak pod nazivom „Ravnopravno“, na kome se govorilo o formiranju i funkcionisanju koalicije na lokalnom nivou za prava LGBTIQ+ osoba. Na sastanku su bili prisutni Miloš Kljajević rukovodilac odjeljenja za ljudska Прочитај више…

nvommne-sve ore (74)

BIJELO POLJE ZAPOŠLJAVA SAMO 15 PRIPADNIKA RE POPULACIJE

BIJELO POLJE ZAPOŠLJAVA SAMO 15 PRIPADNIKA RE POPULACIJE Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro (MMNE) nastavila je sa aktivnostima projekta „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine”. Danas je organizovana i radionica za 15 nezaposlenih i socijalno ugroženih Roma iz Bijelog Прочитај више…

nvommne-radionice-sveore

NAJAVA: RADIONICE POSVEĆENE JAČANJU KAPACITETA RE POPULACIJE

NAJAVA: RADIONICE POSVEĆENE JAČANJU KAPACITETA RE POPULACIJE Sa zadovoljstvom informišemo sve predstavnike RE populacije i druge zainteresovane strane da u sklopu projekta „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja I vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine” koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), organizujemo dvije radionice na Прочитај више…

nvommne-osi-u-saobracaju

POSTOJE STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI ALI BROJNI OBJEKTI I INSTITUCIJE I DALJE SU NEPRISTUPAČNI ZA OSI

POSTOJE STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI ALI BROJNI OBJEKTI I INSTITUCIJE I DALJE SU NEPRISTUPAČNI ZA OSI Nepristupačnost institucija, objekata i javnih površina i dalje je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Iako postoje brojne strategije i akcioni planovi koji regulišu ovu oblast. Poručeno je na Прочитај више…