„DA NAŠI LJUDI NE BI ODLAZILI U SVIJET, POTREBNO JE DA SVIJET DOVEDEMO U CRNU GORU“

„DA NAŠI LJUDI NE BI ODLAZILI U SVIJET, POTREBNO JE DA SVIJET DOVEDEMO U CRNU GORU“

Sistem vrijednosti na kojima počiva Evropska unija, osnovni su preduslov za napredak i prosperitet Crne Gore, samim tim i položaj mladih.

Najveći problem sa kojim se susrijeću mladi je nezaposlenost. Nepoštovanje zakona od strane pojedinih poslodavaca, mladi se susrijeću sa lošim ekonomskim statusom, zbog kojeg su prinuđeni da napuštaju Crnu Goru. Srž problema leži u zloupotrebi ugovora o djelu ili privremenim i povremenim poslova jer se tim ugovorima mladoj osobi onemogućava rješavanje ekonomskog statusa, porodičnog i stambenog pitanja.

„DA NAŠI LJUDI NE BI ODLAZILI U SVIJET, POTREBNO JE DA SVIJET DOVEDEMO U CRNU GORU“

Pored nezaposlenosti, problemi se javljaju u vaspitno-obrazovnim ustavanovama. Nedovoljna edukacija mladih tokom odrastanja prvi je stadijum loših uslova za pripremu mladih za vođenje samostalnog zivota.

Pozivam nadležne insitucije da stanu uz nas mlade, da podrže nas mlade i pomognu rješavanju navedenih problema i samim tim spriječe migraciju mlađeg stanovništva.

Miloš Veljić, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU. Sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo. Da mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

„DA NAŠI LJUDI NE BI ODLAZILI U SVIJET, POTREBNO JE DA SVIJET DOVEDEMO U CRNU GORU“

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.