E-Press – Završna konferencija projekta „Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu“

Razviti svijest o neophodnosti mjerama zaštite

Alkohol jedan od najčešćih uzorka povreda na radu u poljoprivredi i šumarstvu

Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro predstavila je na, završnoj,  a zbog aktuelne situacije elektronskoj, pres konferenciji rezultate istraživanja u sklopu projekta Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu koji finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Istraživanje i sve aktivnosti projekta pokazale su da se temom povreda na radu u šumi, na njivi, na livadi malo bave i sami djelatnici te nadležne institucije i inspekcijski organi, ocijenio je Željko Đukić predsjednik NVO Multimedijal Montenegro.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 110 lica koja se bave poljoprivredom i šumarstvom na teritorijama opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac, Kolašin, Petnjica, Plav.

„96% ispitanika se bavi poljoprivredom, 4% šumarstvom. Najveći broj ispitanika 62% je sa područja opštine Bijelo Polje.98% ispitanika je registrovalo svoje gazdinstvo, samo 2% nije. Većina 74% je sa 4 i više člana porodice, ispod 4 člana 26%.“, kazao je Đukić ističući da su svi ispitanici kazali da im je cilj da se dugoročno bave ovom djelatnošću.

Što se tiče obrazovanja, najveći procenat ispitanika , 80 % ima srednje obrazovanje,10 % ispitanika ima osnovno obrazovanje ili nema završenu školu i 10 % je sa fakultetskom diplomom. 84% anketiranih posjeduje vozačku dozvolu.

Đukić je kao jedan od zaključaka samog istraživanja naveo nedovoljnu zainteresovanot lica koja se bave poljoprivredom i šumarstvom za sama pitanja o ovoj temi. Pored nedovoljno razvijene svijetsi o važnosti ove teme jedan od uzroka tome Đukić vidi i u nedovoljnoj informisanosti.

„Skoro 45% ispitanika je slabo upoznato sa mjerama zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu dok je oko 55% ispitanika u zadovoljavajućoj mjeri upoznato sa istima što ukazuje da predstoji još dosta rada u ovoj oblasti. O mjerama zaštite u najvećem procentu se informišu preko poznanika, slijede mediji, internet, prodavci opreme“, kazao je Đukić.

Prema istraživanju koje je uradila njegova NVO, skoro 59% ispitanika nije zadovoljno sa radom državnih institucija u oblasti promocije mjera zaštita na radu dok je samo 5.5% ocijenilo odličnim taj segment.

Ništa bolju ocjenu nijesu dobili ni inspekcijski organi.

„ 67% ispitanika je sa „malo“ i „veoma malo“ ocijenilo zadovoljavajućim rad inspekcijskih organa u primjeni mjera zaštite na radu u oblasti poljoprivrede i šumarstva.“,rekao je Đukić.

Poljoprivrednici i oni angožavni u šumarstvu najčešć se povređuju pri upotrebi poljoprivredne mehanizacije i motorne testere.

„Što se tiče najčešćih povreda na radu, 22.90% ili 49 je povreda pri upotrebi traktora, motorna testera 29 povreda ili 13.55%, kamion 27 povreda ili 12 % , kosilica 18 povreda  i gater 18 povreda ili 8%, freza 14 povreda ili 6.5%“, saopštio je Đukić.

Pri radu sa strujom, cirkular i brenta su, kako je naveo, najčešće mjesta povreda dok je u radu sa životinjama pad najčešći uzork povreda a slijede mu udar životinje, te ujed zmije.  Druge opasnosti su, kako je pokazalo istraživanje, povrede prilikom rada u šumi skoro 65%, pad sa visine 20% i udar groma.

„Kao potencijalne opasnosti u radu poljoprivrednici vide prašinu u najvećoj mjeri, požar i buku. 78% je odgovorilo da ima spremne mašine za nastupajuću radnu godinu dok 21% nema. Na pitanje da li su prilikom kupovine poljoprivredne i šumske preme dobili uputstvoi zaštitnu opremu 70% je odgovorilo sa da nešto manje od 30 sa ne.“, rekao je Đukić predstavljajući rezultate.

Đukić je posebno istakao problem alkohola u ovim djelatnostima, kao jedan od vodećih uzroka povreda na radu, što je istaknuto i na panel diskusiji na kojoj su učešće uzeli i poljoprivredni prozvođaći, poslodavci iz oblasti drvoprerade, inspekcijske službe i predstavnici Ministarstva rada i socijlanog staranja.

Istraživanje je međutim dalo oprečne podatke što dijelom pokazuje slabo razvijenu svijest o štetnosti i opasnost rada pod dejstvom alkohola.

„Upitani da li su upravljali mehanizacijom pod desjstvom alkohola velika većina 70% ispitanika je odgovorila sa NE a pritom je 89% ispitanika kazalo da poznaje nekog ko je imao povredu zbog upravljanje mašinom pod dejstvom alkohola.“, kazao je Đukić.

Slabo razvijenu svijest o važnosti zaštite na radu govori i podatak  da zašitnu odjeću u radu sa hemikalijama ne koristi 52.50% ispitanika.

„Prilikom zaštite na radu najčešće koriste rukavice i radne cipele nešto više od 17%, slijedi  prsluk i bluza, zaštitno odijelo, zaštitne maske dok šlem koristi samo 2% ispitanika. Nedovoljna razvijena svijest je načešći razlog neposjedovanja zaštitne opreme52%, nedostatk novca 26%, 18 % posjeduje svu opremu a 3% određenu opremu“, kazao je Đukić.

On je naglasio da je pitanje zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu kompleksan i nepravedno zapostavljena tema koja je ovim projektom tek „zagrebano“ ispod površine.

„Potreban je sistemastki odgovor i kampanja kako bi se povećali bezbjendost i sačuvalo zdravlje ljudi koji se bave ovim poslovima. Naša organizacija se svakako ovdje neće zaustaviti“, rekao je Đukić pohvalivši zainteresovanost medija za ovu temu ali i ističući nedovoljnu  zainteresovanost vlasnika preduzeča koja se bave preradom drveta za učešće u projektu.

U sklopu projekta je izrađen na sajt naradu.me i prateća Facebook stranica, izrađen je i priručnik posvećen mjerama zaštita na radu u poljoprivredi, te organizovana i panel.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.