Inicijalni sastanak radne grupe projekta PORALIST

U Bijelom Polju održan inicijalni sastanak povodom osnivanja radne grupe za ljekovito bilje i očuvanje biodiverziteta.

Inicijalni sastanak na kojem je formalno uspostavljena radna grupa u okviru projekta PORALIST koji se sprovodi u Bijelom Polju I Prijepolju, održan je 4. decembra u Press centru hotela Franca u Bijelom Polju. Relevantni lokalni akteri koji direktno ili indirektno utiču na sektor očuvanja biodiverziteta i ljekovitog bilja, detaljno su se upoznali sa planiranom realizacijom aktivnosti na području opštine Bijelo Polje i ciljevima uspostavljanja ovog radnog tijela. Radne grupe u Bijelom Polju i

Prijepolju činiće zajedničku međuopštinsku radnu grupu, koja će raditi na uspostavljanju mehanizama za održivo planiranje i korišćenje prirodnih resursa, kao i na jačanju pregovaračke moći u odnosu na nacionalni nivo. Radni sastanci koji su planirani podrazumjevaju interaktivne metode zajedničkog rada, razmjenu mišljenja, znanja, iskustava i aktivnu diskusiju u oblasti ljekovitog bilja kako bi se došlo do kreiranja Akcionog plana i preporuka za zajedničke modele vrjednovanja prirodnih resursa i njihovu održivu upotrebu.
Na sastanaku, kroz diskusiju došlo se do zaključaka da je neophodno intenzivirati dijalog između predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, jer su komunikacija i razmjena informacija, osnovni preduslovi za planiranje i koordinaciju u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama lokalne zajednice. U tom kontekstu, podržana je inicijativa da se osmisli nači zaštite postojećih lokaliteta sa ljekovitim biljem kako bi se prestalo sa devastacijom a sa druge strane promovisati I valorizovati održivo sakupljanje I preradu ljekovitog bilja na području Bijelog Polja.

 Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta za pružanje pretpristupne pomoći za period 2014-2020 (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija–Crna Gora 2014-2020, uz podršku Ministarstva za Evropske Integracije i Kancelarije za Evropske integracije Crne Gore. Ugovor o sufinasiranju sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)