INICIJATIVA ZA OSNIVANJE OMLADINSKOG CENTRA!

INICIJATIVA ZA OSNIVANJE OMLADINSKOG CENTRA!

Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja MMNE u sa­rad­nji sa sekreterijatom za društvena djelatnosti i Opštinom Bijelo Polje sprovela  is­tra­ži­va­nje o realnim potrebama za osnivanje omladinskog centra. Poseban fokus je stavljen na pro­ble­mi­me sred­njo­ško­la­ca i studenata, sa akcento mla­de iz ru­ral­nih pod­ruč­ja ko­ji grad­skim ili škol­skim pre­vo­zom pu­tu­ju do ovrazovnih institucija koje se nalaze u gradu. Identifikovan je problem kada studnetima i učenicima propadaju časovi, kasni prevoz i kada su loši vremenski uslovi, gdje oni provode to vrijeme s obzirom da je većina njih slabijeg finansijskog stanja. Sa druge strane autobuska stajališta nijesu dovoljno velika, opremljena grijanjem i zatvorenog tipa, neka autobuska stajališta nijesu ni natkrivena.

Trenutno radmo na obezbjeđivanju adekvatne lokacije i izradi projekta sa kojim će biti aplicirano kod domaćih i  međunarodnih donatora. Pored opštine Bijelo Polje interesovanje da podrže ralizaciju ovog projekta su pokazala i privatna preduzeća.


Is­tra­ži­va­nje smo ura­di­li ka­ko bi­smo pro­na­šli po­ten­ci­jal­no rje­še­nje za ovaj pro­ble­m. Uze­ta je u ob­zir i evrop­ska prak­sa, gdje u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma po­sto­je ku­će za mla­de, po­put ,,jun­ge ho­u­se” nje­mač­ki i ,,youth ho­u­se” ame­rič­ki mo­del, gdje su op­šti­na, dr­ža­va i do­na­to­ri i fi­nan­si­je­ri pro­sto­ra na­mi­je­nje­nog mla­di­ma to­kom ško­lo­va­nja i studiranja. Anketiralis mo sred­njo­škol­ce i studente na auto­bu­skim sta­ja­li­šti­ma, igra­o­ni­ca­ma, ka­fi­ći­ma i na glav­noj uli­ci, pla­ni­ra­mo da is­pi­tno je  200 mla­dih ko­ji ži­ve u ru­ral­nim pod­ru­čij­ma i pu­tu­ju u sred­nju ško­lu u gra­du. An­ket­ni li­stić sa­dr­ži 20 pi­ta­nja sa po­nu­đe­nim od­go­vo­ri­ma. Ohrabrujuće je da lo­kal­ni ak­ci­o­ni pla­non za mla­de je pred­vi­đe­a osni­va­nje ta­kve vr­ste klu­ba, a o zna­ča­ju je mo­žda i su­vi­šno go­vo­ri­ti, ima­ju­ći u vi­du da ta­kva mje­sta po­sto­je u ve­ći­ni ze­ma­lja EU. Na­da­mo se da će na­po­ri ko­je ulo­ži­mo re­zul­ti­ra­ti na­la­že­njem lo­ka­ci­je i opre­ma­njem klu­ba u ko­jem će svi mla­di lju­di, a ne sa­mo oni iz se­o­skih pod­ruč­ja, mo­ći da pro­vo­de slo­bod­no vri­je­me, razvijaju kreativne vještine, van institucionalno se obrazuju, druže i razonode.