JAVNI POZIV / IZRADA WEB SAJTA

 JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Bijelo Polje,

02.09.2020

NVO Multimedijal Montenegro u okviru projekta „Šume su naše nacionalno blago“, finansiran od strane MInistarstva poljoprivrede I ruralnog razvoja Crne Gore, vrši nabavku usluga izrade web sajta za potrebe projekta.

 

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

  • Specifikacija usluge
  1. Zakupiti ime/domen
  2. Zakupiti web server
  3. Uspostaviti web sajt i bazu podataka
  4. Inkorporirati sve grafičke, teksutualne i druge elemente,
  5. Izvršiti testiranje rada sajta i objavljivanje sajta da je javan

 

Napomena: Poželjno je da web sajt bude funkcionalan,  moderan i estetski sofisticirani

 

Kriterijum odabira ponude:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanj ponuda, evaluciona komisija izvršiće odabir ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: mmne.me@gmail.com  ili adresu: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

 

Rok  za dostavljanje ponuda je 7 dana

Rok za dostavljanje ponuda ističe 08.09.2020 Zaključno sa 14h

 

Obavještenje o odabiru ponude:

U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od stane Komisije za odabir ponude.  Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka odabira najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me