JAVNI POZIV za prijavu fizičkih i pravnih lica za učešće u procesu brendiranja pakovanja za proizvode na bazi ljekovitog bilja

NVO Multimedijal Montenegro iz Bijelog Polja poziva zainteresovana fizička i pravna lica da dostave prijave za učešće u procesu brendiranja pakovanja, u okviru kojeg će dobiti direktnu podršku u vidu ambalaže za proizvode na bazi ljekovitog bilja.  Zahvaljujući planiranim aktivnostima projekta „Protektivna opservatorija regionalnog areala lekovitog bilja kao žive prekogranične infrastrukture odživog turizma-PORALIST“, svi koji se bave sakupljanjem i peradom ljekovitog bilja, ili ga koriste kao sirovinu za proizvode različite namjene, imaju mogućnost da unaprjede prodaju i povećaju vidljivost. Za odabrane proizvođače biće dizajnirana i izrađena određena količina pakovanja za različite vrste proizvoda, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020. Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Projekat realizuju Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedial Montenegro, sa ciljem da se na prostoru opština Prijepolje i Bijelo Polje, kojima je lekovito bilje zajednička i nedeljiva živa infrastruktura, uspostavi najsavremeniji organizovani oblik čuvanja, održivog korišćenja i zaštite.

USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 Pozivaju se zainteresovana fizička i pravna lica, da se prijave  za učešće u procesu brendiranja pakovanja za proizvode na bazi ljekovitog bilja, ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su državljani Crne Gore sa prebivalištem/sjedištem na teritoriji opštine Bijelo Polje
 • da su nosioci i/ili članovi poljoprivrednog gazdinstva ili da su vlasnici pravnog subjekta koji obavlja djelatnost direktno ili indirektno vezanu za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja

Prilikom ocjene kandidata, prednost će imati:

 • pripadnice ženskog pola
 • lica sa iskustvom u proizvodnji i preradi ljekovitog bilja
 • lica mlađa od 30 godina.

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

 • prijavni obrazac
 • fotokopija lične karte
 • dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ili pravnog subjekta
 • dokazi o posjedovanju iskustva u proizvodnji i preradi ljekovitog bilja (fotografije proizvodnog asortimana, web sajt, nastup na sajmovima i sl.) 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

 1. Prijave se podnose lično ili poštom na adresu:

NVO Multimedijal Montenegro,

84000 Bijelo Polje, Ulica Slobode bb

Sa naznakom: Prijava za brendiranje pakovanja proizvoda baziranih na ljekovitom bilju u okviru projekta „Protektivna opservatorija regionalnog areala ljekovitog bilja kao žive prekogranične infrastrukture odživog turizma-PORALIST “.

 1. Elektronskom poštom na: nvommne@gmail.com

U naslovu elektronske pošte staviti: (ime i prezime) – Prijava za brendiranje pakovanja proizvoda baziranih na ljekovitom bilju u okviru projekta „Protektivna opservatorija regionalnog areala ljekovitog bilja kao žive prekogranične infrastrukture odživog turizma-PORALIST “.

 

Rok za podnošenje prijava: 15.07.2020. godine do 15:00 časova

Za dodatne informacije možete se obratiti slanjem pitanja na adresu nvommne@gmail.com ili telefonom 069 113 114. Osoba za kontakt: Vojislav Đukić

 

SELEKCIJA KORISNIKA 

Ispunjenost uslova u okviru javnog poziva utvrđuje Komisija za ocjenu prijava i utvrđivanje ispunjenosti uslova javnog poziva, a na osnovu priložene dokumentacije.

Odluka o odobravanju prijava donosi se na osnovu provere podnetih prijava za učešće u javnom pozivu. U slučaju da je na javni poziv stiglo više od pet prijava koje ispunjavaju opšte uslove javnog poziva, izbor između dostavljenih prijava vršiće se po principu bodovanja i rangiranja prijava u skladu sa sledećim kriterijumima i poenima određenim za svaki element kriterijuma:

 1. podnosilac prijave je ženskog pola – maksimalno 30 bodova
 2. podnosilac prijave je lice mlađe od 30 godina – maksimalno 40 bodova

lice mlađe od 30 godina – 40 bodova

lice starosti od 31 do 40 godina  – 30 bodova

lice starosti od 41 do 50 godina – 20 bodova

lica starija od 50 godina (51 godina i više) – 10 bodova

 1. podnosilac prijave posjeduje više od dvije godine iskustva u proizvodnji i preradi ljekovitog bilja – 30 bodova

podnosilac prijave posjeduje više od 2 godine iskustva – 30 bodova

podnosilac poseduje između 1 i 2 godine iskustva – 20 bodova

podnosilac poseduje manje od 1 godine iskustva – 10 bodova

Maksimalan broj bodova je 100. Prvih pet korisnika sa najvećim brojem bodova ostvaruju pravo na dizajn i određenu količinu pakovanja za proizvode bazirane na ljekovitom bilju. Precizna količina pakovanja koja će korisnici dobiti, zavisi od vrste proizvoda i amblaže koja je potrebna.

 Ukoliko postoji veći broj prijava sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

O rezultatima javnog poziva selektovani korisnici će biti obavešteni najkasnije 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

NVO Multimedijal Montenegro

____________________________

Predsjenik

Željko Đukić

TEXT JAVNOG POZIVA / Download

PRIJAVNI OBRAZAC / Download