KROZ PROJEKAT FINANSIRAN IZ EU FONDOVA PRUŽENA KONTINUIRANA PODRŠKA NVO ORGANIZACIJAMA

Važnost djelovanja i daljeg razvoja NVO organizacija u demokratskom društvu je od velikog značaja. Prije svega za građane ali i donosioce odluka. Upravo je danas u EU kutku predstavljen projekat finanisran iz EU fondova čiji je cilj jačanje kapaciteta NVO organizacija. Saopštila je Seida Džafić programski menadžer u NVO MMNE koja sprovodi prijekat EU info kutak na sjeveru Crne Gore.

KROZ PROJEKAT FINANSIRAN IZ EU FONDOVA PRUŽENA KONTINUIRANA PODRŠKA NVO ORGANIZACIJAMA

Projekat Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori predstavio je Zdravko Janjušević direktor NVO Bjelopoljski Demokratski centar. Janjušević je saopštio da je projekat osmišljen da poboljša upravljačke i tehničke kapacitete organizacija civilnog drušrtva. Saradnju sa akademskom zajednicom, lokalnim i nacionalnim vlastima, kao i da poveća povjerenje i podršku građana civilnom sektoru. On predstavlja svojevrsni servisni centar koji pruža svakodnevnu podršku organizacijama civilnog društva. Pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa: Help desk usluge. Izgradnja kapaciteta OCD i Podsticajni okvir za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori.

,,Centar za razvoj NVO kao krovna organizacija koja 20 godina djeluje u Crnoj Gori je započela realizaciju ovog projekta (Uspostavljanje lokalnog regionalnog centra za organizacije civilnog društva). Lokalni centar je osmišljen da pokriva određene regije, tako da u tom smjeru je obuhvaćen sjever CG Bijelo Polje. Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica i u proteklom periodu u skladu sa našim kapacitetima konstantno smo pružali podršku lokalnim Nevladinim organizacijama“. Istakao je Zdravko Janjušević.

Ovaj projekat realizuje Centar za razvoj NVO uz pomoć i podršku Evropske unije još od 2018. i nametnuo se kao potreba i obaveza u pružanju servisne podrške.

Razlozi za pokretanje projekta su nedovoljni kapaciteti lokalnih NVO, nedovoljno poznavanje propisa. Procedura djelovanja, otežano finansiranje i nedostatak donatora, pa se uz pomoć resursnog centra se radi na jačanju kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija, povećava se nivo informisanosti i umrežavanja i na lakši način se prikupljaju neophodna sredstva.

Glavni zadatak Regionalnog centra je da umnoži NVO da bi se ojačali kapaciteti. To se postiže uz pružanje tehničke podrške OCD-a, pružaju pomoć građanima u osnivanju nevladinih organizacija i učešću u podnošenju inicijativa.

Takođe, jedan od velikih problema jeste nedostatak finansijskih sredstava. Svi mi pojedinačno sprovodimo razne projekte, sprovodimo javne politike. Nedostupnost donatora jeste jedan od gorućih problema.

Iz tog razloga se nametnula potreba da RC u kontinuitetu sa NVO razmjenjujemo informacije o dostupnosti donatora i iznosima finansijskih sredstava koje one pružaju, dodao je Janjušević.

KROZ PROJEKAT FINANSIRAN IZ EU FONDOVA PRUŽENA KONTINUIRANA PODRŠKA NVO ORGANIZACIJAMA

Zaključujemo da, LRC pruža podršku koja se odnosi na komunikaciju i saradnju između loklane samopurave i NVO. Pruža podršku oko umnožavanja i izgradnje partnerstava na lokalnom i državnom nivou kao i podršku koja se ogleda u pomoći lokalnim NVO i neformalnim grupama u pripremi inicijativa, javnih kampanji, komentara i prijedloga u vezi sa javnim politikama.