MMNE TIM SNAŽNO UZ RE ZAJEDNICU

MMNE TIM SNAŽNO UZ RE ZAJEDNICU

Pogramska menadžerka Seida Džafić i koleginica Ranka Joksimović pohađale su obuku “Učešće u procesu donošenja

odluka”, za predstavnike romskih i egipćanskih (RE) organizacija i organizacija koje se bave zaštitom

RE zajednice na temu građanske i političke participacije koju ne sproveo Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

mmne-seida-i-ranka

Imajući u vidu nedostatak znanja i vještina za učestovanje, oblikovanje i praćenje javnih politika na

lokalnom i nacionalnom nivou, cilj obuke je osnaživanja kapaciteta predstavnika u skladu sa potrebama RE organizacija i organizacija koje se bave zaštitom prava RE zajednice i podsticanja većeg učešća njihovih predstavnika u procesima kreiranja i donošenja javnih politika, koje će rezultirati većim učešćem organizacija u procesu donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.

MMNE TIM SNAŽNO UZ RE ZAJEDNICU

Sadržaj obuke će biti fokusiran na oblikovanje javnih politika i na koji način predstavnici mogu

učestovati kroz institucionalne i vaninstitucionalne mehanizme, sa posebnim aspektom na pitanje

zagovaranja predloga i korišćenja instituta „prazne stolice“ u lokalnim parlamentima. Posebna pažnja

 usmjerena je na koji način analizirati i kako tumačiti kvalitativne i kvantitativne podatke i nadasve oblikovati argumente na osnovu prikupljenog sa ciljem predlaganja izmjena javnih politika, ali i kako da ista budu prihvaćena. Više detalja se nalazi u nacrtu agende.