NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%.

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%.

Prema izvještaju o praćenju političkog, društvenog i ekonomskog učešća mladih u Crnoj Gori koji obuhvataju indikatore iz 2021. godine stanje nije dobro, samozaposlenih mladih ljudi u Crnoj Gori je 6,8%, stopa zaposlenosti mladih je 30%, stopa učešća mladih u radnoj snazi je 44,4%, dugoročna stopa nezaposlenosti mladih je 18,3%, a stopa nezaposlenosti mladih je 32,5%, kazali su iz NVO MMNE.

Kako je saopštio predsjednik ove NVO Željko Đukić, kada je riječ o društvenom učešću, 16.5% je mladih koji su završili tercijarno obrazovanje, 43% je mladih koji su upisani u tercijarno obrazovanje.

„Engleska skraćenica NEET (Not in employment, education or training) predstavlja oznaku za društvenu grupu mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci. Ova socijalna grupa je uglavnom isključena sa tržišta rada i u isto vrijeme često nevidljiva za državne institucije. Većina NEET mladih živi u ruralnim područjima, a neki od njih su rano napustili školovanje“, naveo je on.

Đukić je istakao da je socio-ekonomska kriza naglasila krhkost pozicije mladih na tržištu rada i ukazala na potrebu da se oni snažnije motivišu za učešće u obrazovnom sistemu, te da je pandemija dodatno umanjila šanse mladih na tržištu rada, NEET stopa mladih u Crnoj Gori je 26,5%.

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%.

„Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi, tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatprima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Divias, sredstvima evropske Uniije radili smo na osnaživanju i edukaciji NEET populacije u Bijelom Polju“, poručio je Đukić.

Tokom realizacije projekta u trajanju od 8 mjeseci kroz studijske posjete uspješnih lokalnih preduzeća u Bijelom Polju 5 mladih iz Bijelog Polja se upoznalo sa radnim procesima ovih preduzeća, tehnologijama, poslovnim strategijama, radnim okruženjem, mogućnostima zapošljavanja u pojedinim sektorima.

„Nakon obilaska preduzeća mladi su razmijenili mišljenja, postavili dodatna pitanja i predstavili sebe vlasnicima firmi“, navela je koordinatorka projekta Aida Idrizović.

Istakla je da su realizovana dva predavanja uspješnih preduzetnika na kojima su se polaznici upoznali sa počecima rada, profesionalnom razvoju preduzetnika, izazovima sa kojima su se susrijetali u biznisu, padovima i uspjesima. Njihovo iskustvo i uspjeh kao preduzetnika inspirisali su i značajno motivisali polaznike.

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%.

„Tokom realizacije projekta 8 mladih je prošlo obuku za izradu biznis plana, koja je trajala tri dana. Inspirativne priče preduzetnika i savjeti izuzetno su vrijedni polaznicima. Tokom obuke svi polaznici su se upoznali sa aplikativnom formom biznis plana, metodologijom razvoja bizni ideje i procesom i pravilima prilikom apliciranja za sredstva kod banaka i donatora“, saopštila je ona.

Idrizović je dodala da su kroz projekat motivisali i ohrabrili mlade ljude za pokretanje sopstvenog biznisa, ali im pružili i uvid da je put do uspjeha dug i težak.

„Realizacijom projekta smo dali naš skromni doprinos smanjenju negativnog trenda odlaska mladih iz Crne Gore. Omladina je dosta nezainteresovana, potrebno je i dalje raditi na njihovoj motivisanosti za rad i razvoj kako bi uvidjeli da bez velikog rada na sebi, upornosti, razvoja nema ni uspjeha.

Tokom realizacije projekta, 5 mladih koji su bili uključeni u projaket je pronašlo privremeno ili sezonsko zapošljenje.

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%.

U politici mladi učestvuju sa 37.5 %, i to kao omladinska struktura u savjetima, parlamentima, sindikatima, a u prošlom sazivu mladih poslanika je bilo 4,9%“, zaključila je koordinatora projekta.