OBRAZOVANJEM PROTIV SIROMAŠTVA I MARGINALIZACIJE

OBRAZOVANJEM PROTIV SIROMAŠTVA I MARGINALIZACIJE

Jedan od najbitnijih preduslova koji se treba ispuniti u cilju dobre integracije Roma jeste njihovo obrazovanje. Obrazovanje mladih Roma i Romkinja je među najvažnijim instrumenata za promjenu uslova u kojima danas živi većina Roma. To su siromaštvo i marginalizacija. U opštinama Bijelo Polje i Berane, proces uključivanja romske i egipćanske djece je tekao sporo ali se ipak sav trud isplatio. Većina djece je uključeno u osnovnu školu, tako u narednom peiodu treba raditi na podizanju kvaliteta obrazovanja Re djece. Medjutim, izostalo je uključivanje Re djece u vrtiće i masovniji upis u srednje škole.

OBRAZOVANJEM PROTIV SIROMAŠTVA I MARGINALIZACIJE

Sreto Pavićević, direktor Osnovne škole ,,Risto Ratković“. Ističe da je ova škola jedna od 3 u kojoj ima djece romske populacije. U školi se trude da ih maksimalno uključe u obrazovani proces koji je kvalitetan. Kako bi u narednim periodima to imalo uticaj na poboljšanje kvaliteta života RE populacije. Međutim, on dodaje da postoji veliki problem koji se ogleda u kasnom uključivanju djece u obrazovanje kao i u ranom napuštanju. Da jezička barijera i dalje predstavlja problem, koji se može prevazići. Neka od ideja je da treba početi sa uključivanjem djece u uzrastu za vrtić. Kako bi se od rane dobi uključili u adaptiranje i socijalizaciju.

Dijana Kovačević, direktorka u vrtiću ,,Duško Basekić“, kaže: ,, U ovom trenutku dvoje djece RE populacije je rednovno u vrtiću. Njihov boravak je od izuzetnog značaja za socijalizaciju i dalju integraciju u društvo. Predškolsko obrazovanje je izuzetno značajno za djecu osjetljivih grupa.

Ivana Selimović koja je učenica 3-ćeg razreda Srednje stručne škole, ističe pozitivno iskustvo i da je odlično prihvaćena od strane profesora i drugova iz razreda i da se nada da će u narednom periodu što više djece krenuti njenim putem.

Mogu da kažem da su djeca počela redovno da pohađaju školu, ima dosta napretka u obrazovanju iako nam treba dosta rada i strpljenja. Većina djece još uvijek ima jezičku barijeru i razlog tome je što ne pohađaju predškolske ustanove, dodala je Elma Šahman koja je medijator u obrazovanju.

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine“ sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.