Panel diskusija EU ACT

20. Maja 2019 u velikoj sali Opštine Bijelo Polje u organizaciji NVO ,,Multimedijal Montenegro“ održana Panel diskusija pod nazivom ,,Izazovi i mogućnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”.

Predsjednik NVO ,, Multimedijal Montenegro” Željko Đukić  ističe da je danas treća ujedno i završna aktivnost projekta koji je finansiran od međunarodne organizacije ,,Alda” pod nazivom ,,Dok inoviramo jačamo Evropu”,  a ranije su realizovane dvije aktivnosti.

-Danas govorimo o tome šta se može očekivati ulaskom EU, a sa ciljem je da čujemo šta o ovoj temi misle prisutni, a da naša izlaganja budu uvertira u te debate. Današnji datum je odabran za oraganizaciju ovog događaja, jer se ove godine realizuje kampanja mjesec EU, a tu kampanju sprovodi Kancelarija Galavnog pregovarača i Delegacija EU i mi smo pokušali da se uklopimo u tu ideju i da oraganizijemo i mi jedan događaj koji se tiče EU, kazao je Đukić.

On je poseban akcenat stavio poljoprivrednike, mala i srednja preduzeća, ali i mlade ljude.

“Evropska unija ima objedinjenu Strategiju razvoja poljoprivrede, koja je usaglašena još 2008. godine, a koja se u velikom dijelu odnosi i na našu državu, tako da mislim da će ulaskom naše zemlje u EU najveće benefite imati upravo poljoprivrednici. Kada postanemo članica EU, poljoprivrednici će u saradnji sa državom regulisati otkupne cijene, koje neće moći da variraju i koje će važiti za sve, a na taj  način će se zaštiti poljoprivrednik”, rekao je Đukić.

Predsjednik NVO ,, Multimedijal Montenegro” poručio je da su mladi budućnost EU.

“To je ono što je prepoznala i naša država, što dokazuje i težnja da se usaglasi legislativa za mlade sa onom koja se sprovodi u evropskim zemljama. EU će biti otvorena za mlade koji žele da studiraju, da rade, jer će im ponuditi sjajne programe za  obrazovanje, usavršavanje i zapošljavanje”, podvukao je Đukić.

On je napomenuo da je današnja  panel diskusija  završna aktivnost projekta ,,Dok inoviramo jačamo Evropu”, koji je finansiran od međunarodne organizacije ,,Alda”.

Koordinatorka programa u Centru za razvoj nevladinih organizacija Lidija Knežević kazala je  da je ova diskusija posvećena informisanju građana o ostvarenim reformama Crne Gore na putu integracija u EU iz ugla lokalnih samouprava.

-Dusktutvaćemo koji su ispjesi posdignuti u procesu reforme lokalnih samouprava, koliko su transparentne lokalne uprave i odgovorne u svom radu, koliki je stepen građanskog aktivizma i koji su glavni izazovi i prepreke u procesu usaglašavanja pravne tekovine Crne Gore sa vrijednostima EU, objasnila je Knežević.

Miloš Kljajević predstavnik Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje rekao je da Opština Bijelo Polje svakodnevno i intezivno radi na sa ciljem postizanja kvaliteta života svih njenih građana i građanki.

-Na osnovu evropskih, ali nacionalnih strategija donosi se veliki broj akcionih planova, kao strateških dokumenta za imlementaciju i uređenje lokalne zajednice. Članovi radnih grupa za izardu ovih dokumenata su osobe iz lokalne samouprave, ali iz institucija sistema, kao civilnog  sektora sa bogatim iskustvom iz obalsti na koje se predmetni dokumenti odnose, ističe Kljajević.

Izvršni direktor NVO ,,Bjelopoljski demokratski centar”  Zdravko Janjušević kaže da je nepohodan kontinuitet ovakvih i sličnih aktivnosti, jer nije moguće riješiti sve kroz jedan projekat, a sa druge strane značajna je otvorenost organa lokalne uprave.

-Lokalna samouprava je normativno prilično dobro uredila načine komunikacije i saradnje sa nevladinim organizaciama i građanima. Statutom Opštine Bijelo Polje – najvećim pravnim aktom predviđena je saradnja, dok je odlukama ta saradnja bliže uređena. Kontinuirano se mora osluškivati mišljenje organizacija civilnog društva i građana, te sprovoditi analize i istraživanja, ali i pripremati zajednički projekti i realizovatii akivnosti u cilju interesa građana, poručio je Janjušević.

Na Panel diskusiji se moglo čuti da je Bijelo Polje jedna od najtransparentnijih opština u Crnoj Gori, po svom radu, ali i zbog dostupnosti potrebnih informacija na svojoj zvaničnoj internet  prezentaciji.