Prava osoba sa invaliditetom imaju svrhu da promoviše, štiti i osiguraju puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Od strane svih osoba sa invaliditetom i da promovišu poštovanje njihovog ugroženog dostojanstva. Ova prava se odnose na sve osobe sa invaliditetom koje imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja koja u sadejstvu sa različitim barijerama mogu otežati puno i efektivno učešće ovih osoba u društvu na osnovu jednakosti sa drugima.

PRAVO OSOBA SA INVALIDITETOM DA ŽIVE SAMOSTALNO I BUDU UKLJUČENI U ZAJEDNICU!

Okruženje osobe ima ogroman uticaj na iskustvo i obim invaliditeta. Nepristupačna okruženja stvaraju barijere koje često ometaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Napredak u poboljšanju društvenog učešća može se postići rješavanjem ovih prepreka i omogućavanjem osoba sa invaliditetom u njihovom svakodnevnom životu.

U današnjem svijetu dostojanstven život je praktično nezamisliv bez prava na slobodno kretanje. Da bi se ovo osnovno ljudsko pravo ostvarilo neophodno je prije svega obezbijediti pristupačnost saobraćaja osobama sa invaliditetom. Da li se i kolikoj mjeri u našoj državi radi na tome možemo vidjeti po tome što cjelokupna saobraćajna infrastruktura nije prilagođena i namijenjena osobama sa raznim vrstama invaliditeta.

Naši sugrađani sa oštećenim vidom, svakodnevno na postojećoj saobraćajnoj infrastrukturi nailaze na niz prepreka i barijera koje im onemogućavaju samostalno i bezbijedno kretanje. Trotoari se često koriste kao parking mesta. Što osobe sa oštećenim vidom primorava da stupe na kolovoz kako bi ih zaobišli. To su situacije u kojima moraju da se oslone na sluh ne bi li čuli. Da li u tom trenutku prolazi neko motorno vozilo. Takođe je česta pojava da nesavjesni (prije bi se reklo bahati) vozači zaustavljaju ili parkiraju vozila na samom pešačkom prelazu. Što takođe otežava njihovo kretanje.

PRAVO OSOBA SA INVALIDITETOM DA ŽIVE SAMOSTALNO I BUDU UKLJUČENI U ZAJEDNICU!

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom. Uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti. Posebno u saobraćaju.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.