Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije

Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije

Projekat „Valorizacija drvoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore“ ima za cilj da poveća razvojne mogućnosti sjevera Crne Gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.

Novi finalni proizvodi od drveta će doprinijeti razvoju drvoprerade na sjeveru Crne Gore. Podizanjem nivoa znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta, razvijanjem novih proizvoda i povećanjem interesovanja šire javnosti / tržišta za proizvode od drveta.

Smatramo da je bitno baviti se ovom temom i oblašću jer je obim proizvodnje i stepen finalizacije u sektoru drvoprerade vrlo nizak u poređenju sa količinama drvne mase. To doprinosi povećanom uvozu proizvoda od drveta. Umjesto domaće proizvodnje, smanjenju prihoda i životnog standarda stanovništva, jer se stanovništvo bavi mahom niskoproduktivnim i nisko platnim aktivnostima vezanim za obradu drva – sječom i radom u pilanama. Takođe, prisutna je niska konkurentnost drvoprerađivača, posebno u ruralnim područjima, što utiče na razvoj, nisku upošljenost i niske plate na sjeveru Crne Gore.

Kroz projekat će biti izrađena uporedna analiza tržišta i drvoprerađivačkog sektora. Kojim ćemo utvrditi početno stanje u sektoru, kao i ko su glavni stejkholderi, koje su im mogućnosti razvoja, prepreke…  Nakon toga ćemo raditi Edukaciju proizvođača o razvijanju prizvoda od drveta sa dodatnom vrijednošću. Time će biti podignut nivo polaznika o načinu plasmana proizvoda. Kako da razviju nove i atraktivne proizvode, kao i kako da se izbore sa konkurencijom, unapređenjem kvaliteta svoga rada. Proizvode koje budemo identifikovali tokom edukacije kao perspektivne, dalje ćemo razvijati uz Mentorski rad i razvoj dizajna proizvoda. Time bi proizvodi trebalo da budu spremni za tržište i dalji plasman.

Radićemo na razvijanju preporuka i mjera za dalji razvoj drvoprerađivačke industrije na sjeveru Crne Gore. Ovaj dokument će koristiti kao smjernica za dalje i dugoročno unapređivanje stanja u sektoru drvoprerađivačke industrije. Kontinuiranim unapređenjem rada proizvođača, njihovih proizvoda i plasmana.

Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije