Priručnik zaštite na radu u građevini

Priručnik zaštite na radu u građevini

Svježe odštampano…. Zaštita na radu u građevini! Uskoro distribuiramo priručnike a za sve zainteresovane dostupno je i pdf izdanje

Priručnik zaštite na radu u građevini

Mjere zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu

Načelo zaštite na radu, ustavno je načelo prema članu 64 st. 3 i 4 Ustava Crne Gore. Ustavno pravo je pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Svaki za-posleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, kao i pravo na ograničeno radno vri-jeme i plaćeni odmor. Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih, većoj produktivnosti i većoj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa, a time i veći standard građana.

Ni-zak nivo zaštite i zdravlja na radu utiče na: sniženje motivacije, smanjenje radnog učinka, povećanje fluktuacije, povećanje broja povreda na radu. Povećanje stope bolovanja i povećanje stope invaliditeta. Povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom smanjuju prosječno 4% bruto društveni proizvod Crne Gore (u EU od 3 do 6%). 40% svih povreda koji se dešavaju u Crnoj Gori, se dešavaju u građevinskoj djelatnosti. Prosječna starost povrijeđenih je 43,83 godine, što znači da da se najveći broj povreda na radu dešava kod iskusnih zaposlenih rolex horloges replica. Za razliku od ostalih zemalja, gdje je tu uglavnom mlada radna snaga. Kapitalne investicije, prvenstveno izgradnja autoputa i hotelsko-turističkih kompleksa, imaju strateški značaj u privrednom razvoju Crne Gore, tako da primjena savremenih standarda, normativa i mjera zaštite i zdravlja na radu predstavljaju preporuke za dalje unap-ređenje u ovoj oblasti.

Priručnik zaštite na radu u građevini

www.naradu.me #zatitanaradu #gradjevina #nvo #nvommne #mmne