Projekti

Evropa za sve

Nvo Multimedijal Motenegro organizovala je  danas kick off press konferenciju putem koje su  najavili da će u narednom periodu raditi na implementaciji projekta “Evropa za sve” koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave kroz konkurs “Dijalog za evropu”. Konferenciju je otvorio asistent na projektu Miloš Pavićević a detaljnije o projektu govorio je održao Željko Đukić.

 

Predsjednik organizacije, Željko Đukić  koordinator projekta je istakao sledeće:

Svjedočili smo  smo da je u predhodnom periodu naša NVO sprovela niz aktivnosti na temu EU integracija, ovim projektom koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave prepoznali smo važnost da I dalje radimo na jačanju kapaciteta opštinskih i državnih službenika ali i nvo organizacija na sjeveru kako bi u narednom periodu osnaženi, razvojem kvalitetnih projekata povukli što više dostupnih sredstava iz EU fondova. Cilj projekta “evropa za sve” je edukacija zainteresovanih strana za pripremu projektnih prijedloga za IPA i druge EU fondove   radi uspješnog obezbjeđivanja bespovratnih finansijskih sredstava. Kroz projekat organizujemo trodnevne radionice za sve zainteresovane sa teritorije Opština Berane, Petnjica, Bijelo Polje, Mojkovac, Andrijevica, Rožaje, Gusinje, Plav, Žabljak, Šavnik i Plužine. Radionice će voditi iskusni EU experti iz Crne Gore I regiona, oni će I nakon procesa obuke biti dostupni potencijalnim aplikantima  I za praktičnu pomoć u pripremi EU projekata u tekućim pozivima prekogranične saradnje u kojima učestvuje Crna Gora.

Projektom je predviđena izrada project preparation manual-priručnika za pripremu EU projekata koji će biti podjeljeni polaznicima obuka ali I svim zainteresovanim institucijama I pojednicima. Trodnevne radionice će se održavati od polovine Marta do polovine Aprila u 4 opštine na sjeveru. EU projekti su idelna prilika da institucije i NVO udruženja doprinesu rješavanju identifikovanih problema, tj. potreba u lokalnoj zajednici, osim dobre ideje, potrebno je znanje kako napisati dobar projektni prijedlog, kako pronaći odgovarajuće donatore i ubijediti ih da podrže baš njihove projekte.

Fokus stavljamo na unapređenje znanja za pripremu tehničke dokumentacije, kao i za izradu budžeta I logičke matrice projekata, dok u delu sprovođenja projekata akcenat jačanja kapaciteta je na unapređenju znanja za sprovođenje javnih nabavki po prag pravilima, kao i  pravilima državne pomoći. Podsjećamo da  u okviru finansijske perspektive 2014-2020,  Crna Gora učestvuje u 9 prekograničnih i transnacionalnih programa, četiri bilateralna programa (sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom),  dva trilateralna programa (Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora), tri transnacionalna programa (dunavskom, mediteranskom i jadransko-jonskom programu), u svim nabrojanim programima jedinice lokalne samouprave javna preduzeća i institucije, zajedno sa organizacijama civilnog društva imaju pravo učešća. Projektom “Evropa za sve”   se u sjevernom dijelu Crne Gore rješava jedan od osnovnih izazova u eu integracijama a to je otežan pristup potencijalnim  korisnicima EU fondova usljed nedovoljno razvijenih  kapaciteta za apliciranje i upravljanje projektima i programima EU.  Zaključio je Đukić

NVO MMNE osnovala Prvi biznis inkubator u Bijelom Polju

Clj projekta je da mlade zadržimo na Sjeveru! Nakon 12 godina postojanja uspjeli smo da formalno osnujemo  prvi biznis inkubator u Bijelom Polju i na taj način podstaknemo mlade da pokrenu svoj preduzetnički duh i osnju svoja preduzeća.

Biznis inkubator će korisnicima pružiti niz besplatnih servisa a prije svega pomoć pri definisanju mladalačke biznis ideje, razvoj te ideje, izrade biznis plana, pružajući stručnu podrške i mentoring u procesu planiranja i realizacije njihovog biznisa da što bezbolnije prevaziđu „dječije bolesti“ koje su opterećujuće za sva reduzeća koja tek kreću sa poslovanjem.

Svim korisnicima biznis inkubatora u ovoj fazi dajemo na rasplaganje našu kompletnu infrastrukturu, prostorije, računarsku i digitalnu opremu ali i stručnu, pravnu i administrativnu podršku. Uskoro planiramo zakup velike hale u kojoj će biti više servisa ali i prostora, opreme kada će mladi preduzetnici moći još kvalitetnije i u još boljim uslovima da realizuju svoje preduzetničke aktivnosti. Ideja pokretanja biznis inkubatora prije svega proistekla iz problema koji je izražen na sjeveru Crne Gore, „a to je odliv mladih ljudi ka centralnom dijelu države i zemljama članicama EU“. Dakle želimo da utičemo na smanjenje migracije mladih, da ih zadržimo u Bijelom Polju, Beranama i drugim gradovima sjevera, da im pomognemo i da ih motivišemo da pokrenu uspavani preduzetnički duh u sebi. Kroz ovaj projekat podržavamo kreativne i inovativne ideje pojedinaca koji su voljni da ih realizuju a da ne poseduju osnovno znanje o preduzetništvu, biznisu i nemaju početni kapital. Smatramo da je problem u nedovoljnom razumjevanju mladih, razumjevanju novih, savremenih kreativnih ideja koje su trend današnjice a nijesu u dovoljnoj mjeri shvaćene od strane domaćih kreditnih institucija, državnih organa ali po nekad ni od strane članova njihove porodice.

Sa druge strane, nakon višemjesečnog istraživanja došli smo do podataka da mladi napuštaju sjever uglavnom iz 2 razloga a to je problem zapošljavanja i malih plata u privatnom sektoru. Korisnicima inkubatora je na raspolaganju mreža saradnika iz državnog i privatnog sektora radi praktičnog upoznavanja sa sistemom ekonomije, finansija, nedostatcima na tržištu ponude i tražnje, šansama na tržištu,  zakonskim regulativama savremenim tehnologijama komunikacije, promocije, marketinga itd. Za  mentoring  se ponudio veliki broj uspješnih kompanija i preduzeća sa sjevera.

E-TRANSPARENCY

Naša NVO učestvuje u realizaciji EVROPSKOG projekta E-democrasy koji je okupio preko 30 organizacija civilnog društva sa uz zemala članica Evropke Unije i Balkana. Kroz projekat želimo skrenuti pažnju donosiocima odluka da je transparentnost rada jedan od osnovnih načela demokratije. Sa druge strane projekat ima za cilj da promoviše i nove pristupe koji se koriste u razvijenim zemljama a to je Elektronska tranparentnost!

PROMOCIJA MLADIH PREDUZETNIKA

Kroz ovaj projekat promovišemo omladinsko preduzetništvo koje je aktuelna tema u Crnoj Gori. U eri mobilnih telefona,velikog broja privatnih fakulteta sve manji broj mladih ima želju da se bavi preduzentištvom i da se posveti spostvenom biznisu. Danas mladi teže ka zaposlenju u državnim institucijama kako bi na taj način obezbijedili egzistenciju i sopstvenu odgovornost sveli na minimum. Nvo Multimedijal Montenegro je proteklih nekoliko mjeseci radila istraživanje na tu temu i kao pozitivan primjer pronašla mladog Bjelopoljca, 21 godišnjeg Enida Balića koji se nakon završetka srednje škole odrekao studiranja i posvetio porodičnom biznisu. On je top menadžer firme „Aka trade“ koja zapošljava preko 50 radnika i pravi godišnji promet oko 4 miliona eura. U narednom periodu obavićemo razgovore i sa drugim mladim preduzetnicima koje kroz našu dobru konunikaciju sa medijima promovišemo i na taj način dajemo uzor drugim mladim osobama kako bi ih podstakli da pokrenu svoj uspavani preduzetnički duh.

Balić se odlučio za rad u porodičnoj firmi ne za studiranje iako je sebi mogao da priuštiti i školovanje na najskupljim univerzitetima u zemlji i regionu. Enid  radi od svoje 14 godine, počeo je da pomaže roditeljima i starijem bratu na nekim najobičnijim procesima i  radna navika mu je ušla u krv, nije ga previše interesovao izlazak i provod već  na koji način može da unaprijedi  porodičnu firmu.

Enid Balić je u privredi već 7 godina i odlično je upoznat sa konkretnim prednostima i manama crnogorskog biznisa a tokom rada je imao priliku da bude učesnik na mnogim okruglim stolovima, simpozijumima, biznis druženjima, predavanjima i sličnim događajima gdje je imao prilike da se upoznam sa raznim iskustvima i praksama drugih preduzeća iz Crne Gore i okruženja. Kako sam kaže „To je moje školovanje i studiranje učenje od drugih u učenje u realnim okolnostima. Imam ambicije da upišem fakultet, vjerovatno ekonomiju ili menadžment radi lične satisfakcije ali naravno da usavršim svoje znanje u oblasti ekonomije.“

Preduzeće Aka Trade već duži niz godina uspješno posluje u Bijelom Polju i Crnoj Gori. U kratkom vremenskom periodu Aka Trade je uspio da se visoko pozicionita među domaćim proizvođača pilećeg mesa i prerađevina. Trenutno broje 6 farmi za uzgoj piletine sa kapacitetom od 110 hiljada pilića u turnusu, godišnje proizvode 700 tona zdravih pilića, uzgojenih u kotrolisanim uslovima pod stalnim nadzorom stručnog kadra. Godišnje proizvedeu 1300 tona pilećeg mesa koje u procentu od 80% prodaju u njihovih 9 specijalizovanih maloprodajnih objekata u Bijelom Polju, Beranama, Plavu, Rožajama i Podgorici dok ostatak prodaju u maloprodajnim objektima i restoranima širom Crne Gore. Pored svježeg programa godišnje prerađuju 265 tona pilećeg mesa u salame, viršle i oblikovane pileće proizvode, ćevape i pljeskavice. Tokom godine oko 1000 tona svježeg pilećeg mesa na tržište plasiraju u obliku pileta, filea, bataka, krilca, koji od proizvodnje do maloprodaje stižu u roku od 12 sati, na taj način krajnju kupci konzumiraju svježu piletinu proizvedenu na našim farmama u Bijelom Polju..

 

MMNE partner na projektu „Nova uloga organizacija civilnog drustva  u implementaciji i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou“

MMNE  u saradnji sa partnerima na projektu i predstavnicima opštine Bijelo Polje naredne 2 godine će raditi na monitoringu realizacije strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje. Učesnici u realizaciji ovog projekta su osnaženi kroz održani trening u Bernama na temu evaulacija i praćenje implementacije strateških planova, treneri su  bili eminentni stručnaci iz CASE

 

INICIJATIVA ZA OSNIVANJE OMLADINSKOG CENTRA!

Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja MMNE u sa­rad­nji sa sekreterijatom za društvena djelatnosti i Opštinom Bijelo Polje sprovela  is­tra­ži­va­nje o realnim potrebama za osnivanje omladinskog centra. Poseban fokus je stavljen na pro­ble­mi­me sred­njo­ško­la­ca i studenata, sa akcento mla­de iz ru­ral­nih pod­ruč­ja ko­ji grad­skim ili škol­skim pre­vo­zom pu­tu­ju do ovrazovnih institucija koje se nalaze u gradu. Identifikovan je problem kada studnetima i učenicima propadaju časovi, kasni prevoz i kada su loši vremenski uslovi, gdje oni provode to vrijeme s obzirom da je većina njih slabijeg finansijskog stanja. Sa druge strane autobuska stajališta nijesu dovoljno velika, opremljena grijanjem i zatvorenog tipa, neka autobuska stajališta nijesu ni natkrivena.

Trenutno radmo na obezbjeđivanju adekvatne lokacije i izradi projekta sa kojim će biti aplicirano kod domaćih i  međunarodnih donatora. Pored opštine Bijelo Polje interesovanje da podrže ralizaciju ovog projekta su pokazala i privatna preduzeća.


Is­tra­ži­va­nje smo ura­di­li ka­ko bi­smo pro­na­šli po­ten­ci­jal­no rje­še­nje za ovaj pro­ble­m. Uze­ta je u ob­zir i evrop­ska prak­sa, gdje u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma po­sto­je ku­će za mla­de, po­put ,,jun­ge ho­u­se” nje­mač­ki i ,,youth ho­u­se” ame­rič­ki mo­del, gdje su op­šti­na, dr­ža­va i do­na­to­ri i fi­nan­si­je­ri pro­sto­ra na­mi­je­nje­nog mla­di­ma to­kom ško­lo­va­nja i studiranja. Anketiralis mo sred­njo­škol­ce i studente na auto­bu­skim sta­ja­li­šti­ma, igra­o­ni­ca­ma, ka­fi­ći­ma i na glav­noj uli­ci, pla­ni­ra­mo da is­pi­tno je  200 mla­dih ko­ji ži­ve u ru­ral­nim pod­ru­čij­ma i pu­tu­ju u sred­nju ško­lu u gra­du. An­ket­ni li­stić sa­dr­ži 20 pi­ta­nja sa po­nu­đe­nim od­go­vo­ri­ma. Ohrabrujuće je da lo­kal­ni ak­ci­o­ni pla­non za mla­de je pred­vi­đe­a osni­va­nje ta­kve vr­ste klu­ba, a o zna­ča­ju je mo­žda i su­vi­šno go­vo­ri­ti, ima­ju­ći u vi­du da ta­kva mje­sta po­sto­je u ve­ći­ni ze­ma­lja EU. Na­da­mo se da će na­po­ri ko­je ulo­ži­mo re­zul­ti­ra­ti na­la­že­njem lo­ka­ci­je i opre­ma­njem klu­ba u ko­jem će svi mla­di lju­di, a ne sa­mo oni iz se­o­skih pod­ruč­ja, mo­ći da pro­vo­de slo­bod­no vri­je­me, razvijaju kreativne vještine, van institucionalno se obrazuju, druže i razonode.

DRUGA STRANA BIJELASICE!

NVO MMNE organizovala je sportsko-promotivnu ekspediciju na Bijelopoljskoj strani Bijelasice do mjesta Rupe gdje se planira izgradnja Ski centra.Petnaestočlana ekspedicija  je  sastavljena od predstavnika medija, sportskih radnika, ljubitelja ekstremnih sportova i predstavnika Opštine Bijelo Polje. Podjesćamo da je naša NVO još 2008. godine organizovali sličan događaj ali manjih razmjera. Naime, prije 6 godina smo organizovali promotivni ski spust niz najpoznatije bjelopoljsko brdo, Obrov. Jos od tadasmo imali želju da organizujemo sličan dogadjaj na Bijelasici, konačno smo uspjeli u tome. . Cilj ekspedicije „Druga strana Bijelasice“ je promocija bjelopoljske strane Bijelasice, našeg prirodnog dragulja, naše ljepotice. Sa druge strane u saradnji

sa članovima ski kluba Jedinstvo, smo promovisali skijanje.  Iskusni skijaši ovog kluba su po prvi put bili na našoj strani Bjelasice i prema njihovim riječima postoji veliki potencijal na Bjelasici, posebno za ekstremno i “free style” skijanje. Kako smo saznali od nadležnih druga faza izgradnje puta je u toku, tender za žičaru je dobila austrijska firma i već do kraja 2019 godine Bijelo Polje će moći da ugosti prve ljubitelje skijanja i planine. Naša NVO je već ugovorila saranju sa Predsjenikom opštine Bijelo Polje da sredinom 2019 godine krenemo sa promotivnim aktivnostima i prezentujemo široj javnosti ovaj projekat koji je značajan za sveukupnu turističku ponudu Crne Gore.
Ne bacaj stare stvari, DONIRAJ ugoroženim porodicama!

Realizacija projekta „Ne bacaj stare stvari, doniraj ugroženim porodicama“ se realizuje već 2 godine za redom. NVO „Multimedijal Montenegro“  u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Bijelo Polje realizuje ovaj projekat koji za cilj ima sakupljanje korištene muške, ženske i dječije zimske obuće i odjeće. Svrha projekta je da sakupimo što više obuće i odjeće koju na raspolaganje dajemo Centru za socijalni rad koji istu raspodjeljuje ugroženim porodicama na teritoriji opštine Bijelo Polje. Uključili smo veliki broj građana  koji imaju mogućnost da odvoje zimsku graderobu koju ne koriste da je donesu u „Imperijal shopping centar“  gdje je postavljen pult za sakupljanje na kome volontoraju mladi iz NVO Multimedijal Montenegro.

Svoju društvenu odgovornost je pokazao veliki broj preduzeća, opštinskih i državnih institucija  koji su organizovali sakupljanje obuće i odjeće  među zaposlenim. Uzimajući u obzir činjenicu da je zima je dugačka, hladna posebno u bijelopoljskim seoskim područjima a pritom imamo najvećibroj korisnika socijalne pomoći i dječijeg dodatka koji su u nezavidnoj materijalnoj situaciji.

 

Između ostalih uključio se veliki broj građana, privrednih subjekta, političkih partija, sportista, NVO kolega te je sakupljeno 850 komada zimske obuće i odjeće za muškarce žene i djecu. Sakupljena korišćena obuća i odjeća je data na raspolaganje Centru za socijalni rad Opštine Bijelo Polje koja je dalje raspodjeljena za 67 porodica odnosno 131 korisnika socijalnih davanja.

 

PROJEKAT NISAM ZAVISTAN

Kroz ovaj projekat smo uključili 35 mladih koji su prisustvovali fokus grupi koja se tiče zavisnosti od mobilnih telefona i društvenih mreža. Razgovarano je na koji način se može djelovati da mladi smanje upotrebu mobilnih telefona i društvenih mreža. Iz uptinika koji je ponudio 35 mogućih odgovora mladi su prepoznali njih 10 koji su uzeti kao imputi za dalje dijelovanje naše organizacije u reješavanju ovog evidentnog globalnog problema mladih. Učesnici u fokus grupi su pored ponuđenihi ogovora daili i  8 konkretnih predloga ša može doprinjeti manjoj upotrebi društvenih mreža i mobilnih telefona. Većina prisutnih, njih 28 je pokazalo interesovanje da učestvuje u realizaciji planirane kampanje koja za cilj ima skretanje pažnje javnosti na ovu problematiku. U realizaciju ovog projekta uključeni su Sandra Joksimović, Adis Softić i Željko Đukić.

 

 

 

 

Nemoj da piješ dok voziš

 

 

Nemoj da piješ dok voziš je projekat/kampanja koja za cilj ima sretanje pažnje mladim vozačima da ne konzumiraju alkohol i upravljaju sa motornim vozilom. Kroz ovaj projekat je uključeno 7 mladih koji su volontirali prilikom izrade video spota. Adis Softić, Luka Joksimović i Miloš Španjević su takođe na volnterskoj bazi učestvovali kao glumci u spotu. A asistenti prilikom produkcije su bili Miloš Pavićević, Mirhan Salemović, Edin Hot i Sandra Joksimović. Lokalna televizija je besplatno emitovala spot u trajanju od 3 mjeseca kroz šta je prema našim procjenama preko 10 hiljada građana je upoznato sa kampanjom.

 

 

PUŽ ONS – Poboljšanje uslova života omladine na selu

Puž Ons je projekat na koji smo posebno ponosi jer je jedan od prvih projekata koji smo realizovali u ruralnom području opštine Bijelo Polje. Projekat je realizovan u selu Bistrica koje je udaljeno 12 kilometara od gradske zone, uključili smo 20 mladh uzrasta između 18 i 22 godine. U to vrijeme poznavanje rada na računaru i internet tehologije su bile noviuna pa smo ih obučili za tad u win xp okruženju, rada u MS office paketu i osnovnoj upotrebi interneta, pretraživanja, prevođenja sa engleskog na naš jezik. Sa druge strane razvijali smo i njihove kreativne vještine  ogranizovane su i kreativne radionice koje se tiču šivenja, vezenja, digitalne fotografije i grafičkog dizajna.
Nakon realizacije projekta 4 Korisnika su se zaposlila u preduzeća u kojima rade na računaru,
1 korisnik je upisao Fakultet za oiblast grafičkog dizajna, 2 Korisnika su postali volionteri u našoj organizaciji, 1 korisnik je samostalno pokrenuo uslužnu djelatnost servis računara, 1 korisnik se zaposlio u šnajderskoj radnji.

 

 

Yes EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekat Yes EU je modularni projekat koji smo takođe sa ponosom tealizovali  u Bijelom Polju i Pljevljima. Cilj projekta je promocija EU i informisanje javnosti o naparetku replicas relogios pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Kao mlada i kreativna NVO tada smo prepoznali značaj promocije EU u Crnoj Gori sa fokusaom na Opštine

sjevera. Izvršeno je 5 itraživanja u kojima je fokus grupa mladi izrasta od 16 do 25 godina. Upoznali smo se zapravo koliko sau mladi upoznati sa benifitima pristupanja njaše države ovoj Evropskoj zajednici. Kroz projekat smo na inovativan i kreativan nači edukovali djecu i omladinu o osnovin podacima o EU, pravima ali i obavezama koje su pred nama kada postanemo punopravni članovi.

 

 

 

 

 

Preko 250 mladih prisustvovalo sastancima i panel diskusijama na temu EU integracije, 8 mladih je se uključilo u ovolonterske aktivnosti projekta. Opštine Bijelo Polje i Pljevlja su prepoznale značaj projekta i logistički pomogle realizaciju ovog projekta. Šef evropske delegacije u Crnoj Gor je učestovao u realizaciji projekta, 45 mladih je učestovovalo u promotivnoj vožnji bicikla, 55 učenika osnovih škola se uključilo u kreativne radionice. U 5 odljeljenja osnovih škola u Pljevljima i Bijelom Polju održana predavanja na temu EU integracije. Organizovane 2 panel diskusije na temu EU integracija na kojima je govorio šef Evropske delegacije u Crnoj Gori Leopold Maurer, predsjednici Opština i predstavnici naše organizacije. Instalirana skulptura inspirisana EU u Centru Bijelog Polja. Svi Crnogorski mediji su podržali realizaciju ovog projekta kroz veliki broj članaka i reportaža.