Šta je IBAR i zbog čega je važan za Crnu Goru?

Šta je IBAR i zbog čega je važan za Crnu Goru? Kada EK procijeni da smo da smo ispunili zadata privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, onda priprema Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (Interim Benchmark Assessment Report – IBAR). Taj…