UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH!

UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH!

Mladi ljudi čine petinu stanovništva Crne Gore. Kreatori politika i donosioci odluka često ispuštaju mlade iz fokusa, iako bimladi ljudi trebalo da budu u centru svake politički važne istrateški važne inicijative.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis