VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

Za osobe oštećenog vida na primer prostorna orjentacija predstavlja veoma složen izazov i naročito je opasno prelaženje ulice kada se zaobilazi vozilo parkirano upravo na pješačkom prelazu. Na ovaj način je povećana mogućnost da se u trenutku prelaženja izgubi predstava o pravcu samog prelaza. Takođe je znatno teže čuti vozila koja nailaze saobraćajnicom koja se prelazi.

Osoba sa invaliditetom je osoba sa tjelesnim, senzornim ili intelektualnim oštećenjem. Koja usled barijera koje postoje u okruženju ne može nesmetano da se kreće i da koristi površine javne namjene. Objekte za javno korišćenje, stambene i stambeno poslovne zgrade sa deset i više stanova. Uključujući i javni prevoz i druge usluge namjenjene javnosti. Da bi se omogućilo njihovo nesmetano kretanje potrebno je da se omogući univezalni dizjan koji predstavlja intervenciju na površinama javne namjene. Objektima za javno korišćenje uključujući prateće uređaje i opremu, pomagala za orijentaciju u prostoru. Pristupačnost objektima, obavezni elementi ptistupačnosti, svučna signalizacija, taktilne trake, zvučni semafori.

Sla­bo­vi­de oso­be ima­ju ve­li­ki pro­blem i pri sa­mo­stal­nom kre­ta­nju jer ne po­sto­je re­ljef­ne sta­ze ko­je bi im po­mo­gle pri­li­kom kre­ta­nja. Pro­blem je i sa­o­bra­ćaj­na ne­kul­tu­ra ko­ja kre­ta­nje tro­to­a­rim ote­ža­va i li­ci­ma ko­ja ne­ma­ju pro­ble­me sa vi­dom.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom, uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!